Неділя, 29.03.2020, 20:21 | Ви увійшли як Користувач | Група "Гості"Вітаю Вас Користувач

НЕМК Спорт

Забеспечення процесу фізичного виховання

Фізичне виховання студентів вищих закладів освіти передбачає правове, організаційне, науково-методичне, кадрове, медичне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення і безпеки занять, що гарантується законами України.

5.1.Правове

5.1.1.Організація навчального процесу з фізичного виховання у вищому навчальному закладі базується на законах України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про фізичну культуру і спорт". Положенні "Про організацію навчального процесу у вищих закладах освіти", нормативних документах з фізичного виховання в системі освіти, інших законодавчих актах України з питань освіти і фізичної культури.

5.2.Організаційне

5.2.1.На підставі законів України "Про фізичну культуру і спорт", "Про освіту" і "Про вищу освіту" загальне керівництво фізичним вихованням у вищому
навчальному закладі покладається на директора.
5.2.2.Для якісного здійснення процесу фізичного виховання вищий навчальний заклад забезпечує:
створення і функціонування предметної (циклової) комісії з фізичного виховання;
- призначення на посаду керівника фізичного виховання одного з провідних викладачів предметної (циклової) комісії
- виділення для предметної (циклової) комісії з фізичного виховання необхідної штатної чисельності викладацького складу, учбово-допоміжного й обслуговуючого персоналу;
- введення в навчальний розклад обов'язкових (аудиторних) занять з фізичного виховання в обсязі не менше 4-х годин на тиждень протягом усього періоду навчання за винятком останнього випускного семестру;
організацію оцінювання фізичної підготовленості студентів за вимогами державних та відомчих тестів і нормативів;
- включення заліків з фізичного виховання в графік навчального процесу (не менше одного заліку протягом навчального року);
- участь викладачів предметної (циклової) комісії фізичного виховання і студентів в науковій і науково- методичній роботі з проблем фізичного виховання, спорту і здорового способу життя;
- студентів ( курсантів, слухачів ) підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, розробками з фізичної культури

5.2.3.Вищий навчальний заклад забезпечує навчальний процес з фізичного виховання спортивними спорудами, устаткуванням та інвентарем відповідно до державних і відомчих норм, а також необхідними умовами для медичного обслуговування.

5.2.4.Безпосередньо роботу з фізичного виховання у всіх його формах в навчальному закладі організовує і проводить предметна (циклова) комісія фізичного виховання. Вона проводить навчальні, позаучбові заняття з фізичного виховання, методичну, наукову, науково-методичну, масову спортивну, фізкультурно-оздоровчу, рекреаційну і реабілітаційну роботу.

5.3.Науково-методичне

5.3.1.Фізичне виховання забезпечується:

· державними стандартами фізичного виховання;
· навчальними і робочими програмами курсів фізичного виховання;
· підручниками і навчальними посібниками, методичними матеріалами;
· науково-популярною літературою і сучасною інформацією з фізичної культури і спорту;
· комп'ютерними технологіями для діагностики фізичного стану і розробки індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм;
· інструктивно-методичними матеріалами з організації самостійних занять фізичним вихованням;
· індивідуальними семестровими завданнями для самостійної роботи студентів з фізкультурної освіті і фізичного удосконалення;
· системою тестів і нормативів для перевірки й оцінки фізичної підготовленості, знань і умінь в галузі фізичного виховання.

5.4. Кадрове

5.4.1.До проведення навчальних занять з фізичного виховання і тренувань з студентами допускаються особи, що мають спеціальну фізкультурну освіту або відповідну курсову підготовку у кількості, передбаченому штатним розкладом.

5.4.2.Викладацький склад предметної (циклової) комісії фізичного виховання здійснює планування, організацію і проведення теоретичних, методичних і практичних навчальних і позаучбових занять з фізичного виховання з закріпленими групами студентів і окремих студентів на високому фаховому рівні, а також прийом у студентів програмних тестів, нормативів і заліків.

5.4.3.Учбово-допоміжний персонал кафедри забезпечує умови для якісного ефективного і безпечного проведення занять з фізичного виховання.


5.5. Медичне

5.5.1.Медичне забезпечення програми здійсню ється медичними робітниками, закріпленими за навчаль ним закладом або зарахований до штату предметної (циклової) комісії фізичного виховання.

5.5.2.Медичне забезпечення передбачає такі заходи:
· лікарські обстеження студентів за установленою формою не рідше одного разу на початку навчального року;
· студенти віднесені до спеціального учбового відділення лікарські обстеження проходять на початку кожного семестру;
· додаткові огляди студентів перед спортивними змаганнями, після перенесених захворювань і травм;
· лікарсько-педагогічні спостереження в процесі навчальних занять фізичним вихованням та змагань, самоконтроль;
· лікарські консультації з питань фізичної культури і спорту та здорового способу життя;
· санітарний нагляд за місцями й умовами занять;
· профілактику спортивного травматизму і патологічних станів, що виникають при нераціональних заняттях фізичною культурою і спортом;
· фізичну реабілітацію після спортивних травм.

5.6. Забезпечення безпеки

5.6.1. Безпека занять фізичним вихованням забезпечується:
- своєчасним медичним оглядом студентів;
- ознайомленням їх із правилами профілактики порушень стану здоров'я в процесі фізичного тренування; дотриманням правил організації занять фізичними вправами з використанням різноманітних технічних засобів;
- оволодінням студентами навичками страховки і самостраховки; своєчасною перевіркою устаткування, інвентарю і техніки, що використовується, дотриманням санітарно-гігієнічних умов і норм;
- проведенням інструктажів з техніки безпеки, безпеки життєдіяльності та протипожежної безпеки.

5.7. Матеріально-технічне

5.7.1.Фізичне виховання студентів забезпечується необхідним спортивним спорудженням, устаткуванням, інвентарем (орієнтовний перелік додається) за нормативами, що гарантують ефективність навчально-виховного процесу.

5.7.2.Експлуатація, утримання і санітарно- гігієнічний стан навчальних спортивних споруд і оздоровчих баз (поточний і капітальний ремонт, опалення, освітлення, вентиляція, робота душових і т.п.) забезпечуються адміністративно-господарським відділом навчального закладу.

5.8. Фінансове

5.8.1.Фінансове забезпечення фізичного виховання студентів у обсязі програми здійснюється за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів, що виділяються на навчання студентів.

5.8.2.Спортивне удосконалення студентів, заняття масовими позаучбовими формами фінансується навчальним закладом додатково.
Заняття дорогими (технічно складними) видами спорту можуть оплачуватись студентами за їх особистий рахунок, спонсорами або навчальним закладом за поданням предметної (циклової) комісії фізичного виховання.

Додаток 1
до навчальної програми

"Фізичне виховання"
для ВНЗ України І-ІІ р.а.


п/п

 
Вправи
 
Обсяг
Юнаки
1 Оздоровчий біг або ходьба на лижах (км)15-17 , 22-24
2 Підтягування на перекладині (к.р.)70-85
3 Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (к.р.) 120-140
4Піднімання прямих ніг з ВП лежачи (к.р.)
140-160
5З ОС нахили тулубу вперед з прямими ногами (к.р.)
100-120
Дівчата
1
Оздоровчий біг або ходьба на лижах (км)
12-14 , 16-18
2
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, від лави (к.р.)
210-220
3Підтягування на низькій перекладині (к.р.)
85-95
4З ОС нахили тулубу вперед з прямими ногами (к.р.)
100-120
5Стрибки на місці зі скакалкою (к.р.)
350-600
6Піднімання тулубу в сід з ВП лежачи (к.р.)
100-120
7 Прискорена ходьба (км)21-35

Додаток 2
до навчальної програми
"Фізичне виховання"
для ВНЗ України І-ІІ р.а.


Тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості студентів
(із Державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості
населення України)

Види випробувань
 Стать
 Нормативи, бали
54321
Витривалість
біг на 3000 м, хв., с
або 2000м, хв., с
ч
ж
ж
 12.00
15.10
9.40
13.05
16.00
10.30
14.30
16.50
11.20
 15.40
17.50
12.10
 16.30
19.00
13.00
 або плавання
за 12хв.м.
 ч
ж
 725
650
 650
550
550
450
450
350
350
300
Сила
згинання і розгинання рук
в упорі лежачи, к.р.
 ч
ж
44
24
38
19
32
16
26
11
20
7
 або підтягування на
перекладині, к.р.
ч
ж
16
3
 14
2
 12
1
10
1/2
 8
-
 або вис на
зігнутих руках, с.
 ч
ж
 60
21
47
17
35
13
 23
9
 10
5
піднімання в
сід за 1 хв., к.р
ч
ж
53
47
47
42
40
37
34
33
28
28
стрибок у довжину
з місця, см.
ч
ж
260
210
241
196
224
184
207
172
190
160
або
стрибок у гору, см
ч
ж
56
46
52
44
45
40
39
36
35
30
Швидкість
біг на 100 м., с.
ч
ж
13.2
14.8
13.9
15.6
14.4
16.4
14.9
17.3
15.5
18.2
Спритність
човниковий біг 4х9м., с
ч
ж
8.8
10.2
9.2
10.5
9.7
11.1
10.2
11.5
10.7
12.0
Гнучкість
нахил тулуба вперед
з положення сидячи, см.
ч
ж
+19
+20
+16
+17
+13
+14
+10
+10
+7
+7
 Прикладні навички
плавання, м.
 ч
ж
 100
100
 75
75
 50
50
 25
25
 -
-

Календар
«  Березень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Цікаві сайти
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук
Пошук