Неділя, 29.03.2020, 19:19 | Ви увійшли як Користувач | Група "Гості"Вітаю Вас Користувач

НЕМК Спорт

Основні положення реалізації навчальної програми

4.1.Форми і види організації занять з фізичного виховання

4.1.1.Навчальний процес з фізичного виховання у вищих навчальних закладах здійснюється у таких формах: навчальні заняття (теоретичні, практичні), виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів (за завданням викладача), контрольні заходи.

4.1.2.Основні види навчальних занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах:
- лекції;
- практичні, індивідуальні заняття;
- консультації.
Інші види навчальних занять визначаються у порядку, встановленому предметною (цикловою) комісією з фізичного виховання вищого навчального закладу.

4.1.3.Позаучбові заняття з фізичного виховання організуються і проводяться у формі:
- занять у фізкультурно-оздоровчих центрах, групах за інтересами, секціях (спортивних клубах);
- самостійних занять фізичними вправами, спортом, туризмом;
- масових оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходів; занять впродовж дня по забезпеченню працездатності, після навчального відновлення, психорегуляції, корекції.
Всі перелічені форми фізичного виховання організуються і плануються викладачами предметної (циклової) комісії з фізичного виховання.

4.1.4.Основні види поза навчальних занять, що використовуються в процесі фізичного виховання:
- оздоровче і спортивне тренування, туристичні походи, дні і години здоров'я;
- спортивні змагання: внутрішні (на першість навчальної групи, курсу, факультету і т.д.) та зовнішні (районні, міські, обласні, регіональні, республіканські)
тощ
- ранкова і вечірня зарядка, вступна, профілактична та відновлювальна гімнастика, фізкультурні паузи, фізкультурні хвилинки, мікро паузи, заходи після навчального відновлення, супровідні вправи.

4.1.5.Використання форм і видів фізичного виховання студентами повинно забезпечувати загальний обсяг індивідуальної рухової активності в середньому не менше 8-10 годин на тиждень.

4.2.Організація навчальних занять

4.2.1.Для проведення практичних занять з фізичного виховання у вищих закладах освіти студенти розподіляються по учбовим відділенням: основне, спеціальне і спортивне.
Розподіл в учбові відділення проводиться на початку навчального року з урахуванням статі, стану здоров'я, фізичного розвитку, фізичної і спортивної підготовленості.

4.2.3.1.Для студентів, що перенесли гострі захворювання, при предметній (цикловій) комісії з фізичного виховання або студентській поліклініці, створюються групи фізичної реабілітації та лікувальної фізичної культури.

4.2.3.2.Залікові вимоги для студентів, що за станом здоров'я віднесені до спеціальної медичної групи, розробляються з урахуванням медичних показників і протипоказань.

4.2.4.У спортивне учбове відділення зараховуються студенти основної медичної групи, які мають відповідний рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості і бажають поглиблено займатися одним (або декількома) з видів спорту, з яких проводяться навчально-тренувальні заняття в даному вищому навчальному закладі.

4.2.5.Кількість і профіль учбових груп визначається предметною (цикловою) комісією з фізичного виховання з урахуванням матеріальних і штатних можливостей.

4.2.6.Студентам основного та спортивного мвідділень надається право вільного вибору виду спорту і учбової групи з урахуванням їх інтересів.

4.2.7.Студенти спортивного відділення, що підвищують свою майстерність за межами вищого навчального закладу, можуть бути звільнені від практичних занять з фізичного виховання при умові виконання залікових вимог у встановленні предметною (цикловою) комісією строки.

4.2.8.Із одного учбового відділення (групи) до іншого студенти можуть бути переведені після закінчення навчального року або семестру. Переведення студентів у спеціальне учбове відділення у зв'язку із хворобою може проводитись у будь який час навчального року.

4.2.9.Окремі підготовлені студенти всіх учбових відділень з достатнім рівнем фізичної підготовки із дозволу предметної (циклової) комісії з фізичного виховання можуть засвоювати програму фізичного виховання за індивідуальним графіком із використанням навчальних і поза навчальних форм занять. У цьому випадку на початку навчального року або семестру студент зобов'язаний представити індивідуальний графік і програму своїх занять, узгодити їх із куратором навчальної групи, до якої він зарахований, і у встановлені терміни виконати всі залікові вимоги навчальної програми.

4.2.10.Обсяг навчальних занять в учбових відділеннях може бути доцільно збільшений з урахуванням фізичної, спортивної, функціональної підготовки і бажання студентів за рахунок дисциплін вільного вибору вищого навчального закладу та студентів (факультативних форм занять), у тому числі, оплачуваних самими студентами (табл. 1).

Учбові відділення

Обсяг в академічних годинах нп тиждень

Обов'язкові заняттяДодаткові факультативні заняття

Всьго

Кількість студентів у групі на одного викладача
Базовий компонент Елективний компонент
Основне4 2 612-15
Спеціальне4 2 68-12
Спортивне:
- новачки і спортсмени ІІІ і II розрядів
4 2 612-15
(для спортивних ігор)4 2 616-20
- спортсмени І розряду і КМС4 4 810-12
(для спортивних ігор)4 4 812-15
- майстри спорту4 6 104-6
(для спортивних ігор)4 6 108-12

Табл.1

Заняття в групах спортивного вдосконалення необхідно також планувати та проводити в період заліково-іспитових сесій, навчальних практик і в оздоровчо-спортивних таборах.
Категорія групи відділення спортивного вдосконалення визначається за наявністю у її складі не менш ніж 50% стуцентів-спортсменів вищих спортивних розрядів або звання.
4.2.11.Навчальні відділення є самостійними структурними підрозділами в складі предметної (циклової) комісії фізичного виховання.
Кожне відділення має керівника, викладачів, робочу програму, графік проходження навчального матеріалу, контрольних іспитів і т.д.

4.3.Проходження навчального матеріалу

4.3.1. Засвоєння навчального матеріалу фізичного виховання здійснюється в учбових відділеннях відповідно до робочих програм і графіка курсу.
У цих документах дається: 1) систематизований і дозований перелік розділів, тем, елементів фізичного виховання, пов'язаних між собою та з відповідними розділами інших (попередніх) курсів у визначеній логічній послідовності; 2) вказівки на застосовувані методи навчання, форми, способи контролю і самоконтролю результатів освоєння матеріалу.
При розробці структурно-логічної схеми курсу враховується його місце в загальній системі фізичного виховання і навчання у вищому навчальному закладі і визначається, що студент повинен знати, вміти та які навички фізичної культура придбати після проходження курсу.
4.3.1.1.При засвоєнні теоретичного розділу передбачається: з'ясування головних понять, термінів, провідних наукових ідей, головних закономірностей, теоретичних положень, що розкривають сутність явищ і цінностей фізичної культури, об'єктивні зв'язки між ними, аналіз і пояснення фактів, які формують переконання.
4.3.1.2. По кожній теоретичній і методичній темі
ведучого викладач фізичного виховання подають
студентам перелік головних питань, які підлягають засвоєнню, список (доступної) літератури, що рекомендується, методичні матеріали і розробки.
4.3.1.3.Матеріал практичних розділів засвоюється на навчальних і поза навчальних практичних заняттях з фізичного виховання, форми
яких можуть бути різноманітними за організацією і методичному забезпеченню і містити в собі доступні засоби і методи.
Проте, головною формою при засвоєнні практичного розділу програми - є навчальні заняття, що проводяться під керівництвом викладача предметної (циклової) комісії з фізичного виховання.
4.3.1.4.Засвоєння практичного матеріалу базового компонента програми ґрунтується, головним чином, на використанні технології загальної кондиційної фізичної і професійно-прикладної психофізичної підготовки.
4.3.1.5.Засвоєння елективних компонентів програми - на загальних науково обґрунтованих положеннях методики фізичного виховання.
4.3.1.6.Засвоєння обраного спортивного компонента програми - на використанні сучасних моделей спортивної підготовки.
4.3.1.7.Засвоєння головного практичного матеріалу оздоровчого компонента програми базується на використанні ідей, принципів, засобів і методів оздоровчого тренування, що передбачає підвищення загальних резервних можливостей організму.
4.3.1.8.Виконання базового програмного матеріалу, навчальних вимог і тестів здійснюється у відділенні в підготовчі періоди тренування, до головних змагань.
4.4. Організація контролю
4.4.1.Засвоєння програми фізичного виховання у .вищому закладі освіти припускає систему контрольних заходів, що включає оперативний, поточний, підсумковий контроль і підсумкову атестацію.
Головна ціль цих заходів - оптимізувати процес фізичного виховання, домогтися його максимальної результативності.
4.4.1.1.Оперативний контроль забезпечує інформацію про хід виконання студентами окремих видів навчальної роботи:

· відношення студентів до запропонованої програми занять;
· засвоюваності програмного матеріалу;
· ступеня адекватності і прийнятності навчальних навантажень;
· вихідному рівні підготовленості студентів до оволодіння програмним матеріалом та інше.

4.4.1.2.Поточний контроль ставить своїм завданням виявити ступінь засвоєння студентами окремих розділів і тем навчальної програми з фізичного виховання на контрольному етапі освіти.
Формами і методами оперативного і поточного контролю є педагогічні і лікарсько-педагогічні спостереження: усне і письмове опитування студентів, виконання контрольних робіт, завдань, вправ, тестів, вирішення комп'ютерних задач з фізичної культури, експертні оцінки, аналізи тощо.
4.4.1.3.Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки кінцевих результатів фізичного виховання на визначеному утворювальному (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах.
Підсумковий контроль у вищих навчальних закладах І і II рівня акредитації включає річний контроль і заключну атестацію студентів.
У вищих закладах освіти може також проводитися модульна й інші форми підсумкового контролю після закінчення логічно завершеної частини занять з фізичного виховання, результати якого враховуються при виставленні підсумкової оцінки з дисципліни.
4.4.1.4.Фізична підготовленість перевіряється і оцінюється за результатами виконання тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості студентів (курсантів, слухачів) розроблених вищим навчальним закладом.
4.4.1.5.Порядок і графік проведення заліків визначається безпосередньо навчальним закладом не пізніше ніж за 3 місяці до встановлених термінів .

4.5. Атестація з фізичного виховання

4.5.1.При закінченні навчального закладу, курсу фізичного виховання або досягненні одного з освітньо- кваліфікаційних рівнів (молодшого спеціаліста, бакалавра) проводиться підсумкова атестація з фізичного виховання відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (молодшого спеціаліста, бакалавра).
4.5.2.Атестація проводиться за останніми даними медичних оглядів, відвідувань занять з фізичного виховання, за результатами виконання залікових вимог тестів і нормативів з фізичної підготовки, що розроблені вищим навчальним закладом, оцінками рівня теоретичної і методичної підготовки.

Календар
«  Березень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Цікаві сайти
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук
Пошук